Profil spoločnosti

2017

V roku 2017 počítame s ďalšou obnovou vozidlového parku tak, aby si sme si zachovali konkurencie schopnosť na dopravnom trhu s napĺňaním požiadavky na ochranu životného prostredia. Oslovovaním nových zákazníkov chceme, po období stabilizácie, opäť rásť.

2016

Z dôvodu neustále rastúcich požiadaviek našich zákazníkov sa naša spoločnosť špecializovala v roku 2016 na prepravu tovaru prostredníctvom výmenných nadstavieb (ináč aj WAB kontajnery angl. swapbody alebo nem. Wechselaufbau alebo Wechselbrücke). K týmto prepravám vlastníme špecializované vozidlá a prívesy, ako aj výmenné nadstavby (rozmery: 7820x2550x2750 mm a 7450x2550x2750 mm bez/so sklopnými stolmi). Výmenné nadstavby umožnili lepšou manipuláciou optimalizovať logistické procesy vo firmách, zjednodušiť a urýchliť nakládku (vykládku) tovaru a často slúžili aj ako dočasné sklady tovaru. Naďalej sme v roku 2016 realizovali prepravy tovarov návesovými a prívesovými súpravami v rámci SR a EÚ. Prepravovať sypké substráty nám umožnili skriňové návesy s posuvnou podlahou tzv. WALKINGFLOOR a rýchloskaziteľný tovar zase mraziarenské návesy. Užšia špecializácia prepráv nám umožnila utlmiť prepravu tovaru do 12 ton. Dňa 23. novembra 2016 sme sa stali členmi Združenia ČESMAD Slovakia s cieľom zlepšiť ochranu našich záujmov.

2015

Z dôvodu rastu dopravných výkonov našej spoločnosti, neustálych zmien na dopravnom trhu v oblasti legislatívy a z dôvodu konkurencie v nadväznosti na požiadavky našich stálych zákazníkov sme sa rozhodli v roku 2015 zefektívniť interné procesy a uchádzať sa o certifikáciu manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008. Aj týmto krokom dokazuje naša spoločnosť, že drží krok s najlepšími a záleží jej na spokojnosti zákazníkov s poskytovanými dopravnými službami.

2014

Od roku 2014 nás môžete nájsť na novej adrese na Pestovateľskej ulici v Bratislave. Presťahovanie našej spoločnosti sa zrealizovalo z dôvodu rozširovania našej spoločnosti, t.j. z dôvodu zvyšovania dopravných výkonov, nákupu nových vozidiel a rastu zamestnancov našej spoločnosti. Zefektívnili sme interné procesy v našej spoločnosti tak, aby sme si zachovali konkurenčnú výhodu a mohli sa zamerať na uspokojovanie náročných potrieb našich zákazníkov. Aj v roku 2014 sme nadviazali nové obchodné kontakty a realizovali sme prepravy pre veľké výrobné a dopravné spoločnosti. Neustály vývoj a konkurencia na dopravnom trhu nás motivuje k profesionálnym výkonom, k neustálej obnove vozidlového parku a k zavádzaniu technických noviniek tak, aby sme si udržali poprednú pozíciu na dopravnom trhu.

2010

V roku 2010 sa naša spoločnosť začala významne rozširovať, obnovovať a modernizovať súčasný vozidlový park. Rozšírila svoje služby aj o iné druhy dopravy, čím diverzifikovala svoju dopravnú činnosť tak, aby vytvorila predpoklady na rast dopravných výkonov v najbližších rokoch a mohla tým komplexne uspokojovať náročné požiadavky svojich zákazníkov.

2009

Po založení spoločnosti v roku 2005 sa spoločnosť pozvoľna rozvíjala, nakupovala nové vozidlá a získavala nových zákazníkov.

2005

Dopravná spoločnosť BOSTA, s.r.o. bola založená 8.4.2005 ako výhradne slovenská spoločnosť. Zakladateľom a konateľom spoločnosti je Stanislav Boušek, ktorý založením spoločnosti zúročil svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy.